Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Wojciech Burzyński

Wykształcenie

 • Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPIS (obecnie SGH).
 • Doktor nauk ekonomicznych; praca „Ekonomiczne podstawy międzynarodowej wymiany wewnątrzbranżowej" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Tabaczyńskiego, kierownika Zakładu Towarów Przemysłowych i obroniona (1993) w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa

Zainteresowania badawcze

 • Zmiany struktury gospodarki światowej - przemysłu i handlu międzynarodowego
 • Unijna polityka przemysłowa i konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce Polski
 • Zmiany lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz działalności B+R+I przedsiębiorstw
 • Wpływ działalności B+R+I przedsiębiorstw na konkurencyjność regionów i krajów


Wybrane osiągnięcia naukowe/zawodowe

 • modyfikacja metody oceny pozycji innowacyjnej kraju i jej zastosowanie do uzupełniania wniosków z Innovation Union Survey m.in. poprzez rozszerzenie zbioru danych o przedsiębiorstwach (2012-2014)
 • opracowanie i zastosowanie metody selekcji danych oraz ich gromadzenia jako banku danych strategicznych dla przygotowywania regionalnych i krajowych strategii rozwoju z uwzględnieniem ich monitorowania i modyfikacji (2009-2010)
 • ocena możliwości analizy innowacji inicjowanych przez użytkowników - user-driven innovation (2008-2010)
 • modyfikacja unijnej metody analizy jakościowo-cenowej handlu międzynarodowego i jej zastosowanie do analizy kosztów i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej - z uwzględnieniem stopnia technicznego zaawansowania produktów przedsiębiorstw z poszczególnych branż przetwórstwa przemysłowego (1999-2000)
 • opracowanie i zastosowanie metody przygotowania sprawozdań z realizacji programów unijnych - gromadzenia i selekcji oraz analizy danych i prezentacji wniosków dla Komitetów Sterujących programami unijnymi oraz dla beneficjentów/przedsiębiorstw (1990-1993)

Publikacje

Książki, monografie, raporty (wybór 2000-2015)

 • Branżowa struktura inwestycji przedsiębiorstw unijnych w działalność badawczą i rozwojową (w:) Inwestycje zagraniczne w Polsce (red. J.Chojna), IBRKK, Warszawa, 2015 (w druku). l.
 • Nowa unijna polityka przemysłowa dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014, (red.) J.Kotyński, IBRKK, Warszawa, 2014.
 • Pozycja innowacyjna Polski w Unii Europejskiej w latach 2003-2013 (w:) Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej (red.) E.Kaliszuk, IBRKK, Warszawa, 2014.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw - osiągnięcia i przeszkody, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012, Raport roczny, (red.) J.Kotyński, IBRKK, Warszawa, 2012.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w warunkach zacieśniania polityki fiskalnej i pieniężnej, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2010-2011, Raport roczny, (red.) J.Kotyński, IBRKK, Warszawa, 2011.
 • Intensywność działalności B+R a wielkość firm z kapitałem zagranicznym, (w:) Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2011, Raport roczny, (red.) J.Chojna, IBRKK, Warszawa, 2011.
 • Interdisciplinary approach to strategic thinking: methodological discussion proposal, (in:) Europa Quo Vadis?, (eds.) Antoni Kukliński, Janisław Muszyński, Jan Waszkiewicz, Marshall's Office of Lower Silesia, Lower Silesian Foundation for Regional Development, Wrocław, 2011.
 • Kierunek - AD 2050: próba strategicznego spojrzenia na przestrzeń Polski, (w:) Polska Myśl Strategiczna, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, No. 2 (52), Warszawa, 2011.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w warunkach kryzysu, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010, Raport roczny. (red.) J.Kotyński, IBRKK, Warszawa, 2010.
 • Kryzys gospodarczy i nakłady inwestorów zagranicznych na badania I rozwój, (w:) Inwestycje zagraniczne w Polsce, XX Raport jubileuszowy, (red.) J.Chojna, IBRKK, Warszawa, 2010.
 • Lower Silesian Conference 2010: An Overview, (in:) Europa Quo Vadis? Lower Silesian Conference, (eds.) A.Kukliński, J.Muszyński, G.Roman, J.Waszkiewicz, Marshall's Office of Lower Silesia, Lower Silesian Foundation for Regional Development, Wrocław, 2010.
 • The fever of innovation? Comments to ‘the lost capacity of innovation', (in:) Europa Quo Vadis? Lower Silesian Conference, (eds.) A.Kukliński, J.Muszyński, G.Roman, J.Waszkiewicz, Marshall's Office of Lower Silesia, Lower Silesian Foundation for Regional Development, Wrocław, 2010.
 • Eastern Poland: preliminary design and elements of the Bank of Strategic Data, (in:):Endogenous factors in development of the Eastern Poland, (ed.) M. Stefański, University of Economics and Innovation In Lublin, Lublin, 2010.
 • User-Driven Innovation (UDI) - elementy teorii i praktyki, (w:) Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, (red.) T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2010.
 • Polska Wschodnia: założenia konstrukcji i elementy banku danych strategicznych, (w:) Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej, (red.) D.J.Błaszczuk, M.Stefański, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 2010.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw i wzrost eksportu, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2007-2008, Raport roczny, (red.) J.Kotyński, IBRKK, Warszawa, 2008.
 • Działalność innowacyjna inwestorów zagranicznych i polityka innowacyjna, (w:) Inwestycje zagraniczne w Polsce, Raport roczny, (red.) J.Chojna, IBRKK, Warszawa, 2008.
 • Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych, (w:) Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, (red.) E.Okoń-Horodyńska, A.Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2008.
 • Przyszłość europejskich regionów: globalne porównania regionów i korporacji, (w:) Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, (red.):P.Jakubowska, A.Kukliński, P.Żuber, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2008.
 • Innovation activities of industrial enterprises,(in:) Economic Policy of Poland in the Integrating Europe 2006-2007, (ed.) J.Kotyński,, IBRKK, Warsaw, 2007.
 • Działalność badawcza i rozwojowa zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych oraz inwestorów zagranicznych w Polsce, (w:) Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, (red.) E.Okoń-Horodyńska, A.Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2007.
 • How governments (GOVs) and transnational corporations (TNCs) will contribure to more creative Europe?, (in:) Towards a New Creative and Innovative Europe, (eds.) A.Kukliński, C.Lusiński, K.Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz, 2007.
 • The future of European regions: global benchmarking approaches, (in The Future of European Regions, (eds.) P.Jakubowska, A.Kukliński, P.Żuber, Regional Development Forum REDEFO, Ministry of Regional Development, Warsaw, 2007.
 • Pobudzanie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2005-2006, Raport roczny, (red.) J.Kotyński, IKCHZ, Warszawa, 2006.
 • Intensywność działalności badawczej i rozwojowej (B+R) inwestorów zagranicznych w Polsce - próba oceny, (w:) Inwestycje zagraniczne w Polsce, Raport roczny, (red.) J.Chojna, IKCHZ, Warszawa, 2006.
 • Perspektywy strategii lizbońskiej w połowie okresu jej realizacji. Wyzwania dla Polski, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2005-2006, Raport roczny, (red.) J.Kotyński, IKCHZ, Warszawa, 2005.
 • Science and technology measurement - an obsession or a necessity?, (in:) Europe - The Strategic Choices, (eds.) A.Kukliński, K.Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz, 2005.
 • Reformy strukturalne i wspieranie proinnowacyjnego rozwoju gospodarki i eksportu a wyzwania dla Polski wynikające ze strategii lizbońskiej, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2005-2006, Raport roczny, (red.) J.Kotyński, IKCHZ, Warszawa, 2004.
 • Developing the knowledge-based economy in Europe: The Experience of Eight Countries, (współautor A.Kukliński), TIGER Working Paper Series, No. 49, Warsaw, 2004.
 • Polskie regiony wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, (w:) Globalizacja Warszawy - strategiczny problem XXI wieku, (red.) A.Kukliński, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa, 2004.
 • Strategia lizbońska a warunki i szanse proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki i zwiększania konkurencyjności eksportu, (w:) Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003, Raport roczny, (red.) J.Kotyński, IKCHZ, Warszawa, 2003.
 • Polityka proinnowacyjnego rozwoju a konkurencyjność eksportu, (w:) Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2001-2002, Raport roczny, (red.) J.Kotyński, IKCHZ, Warszawa, 2002. 
 • Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do Unii Europejskiej przeprowadzona metodą jakościowo-cenową, (w:) Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej w wybranych dziedzinach, (red.) J.Kotyński, IKCHZ, Warszawa, 2000.

Referaty na konferencjach i seminariach naukowych (wybór 2006-2014)

 • Problemy innowacji i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce , seminarium naukowe w IBRKK Dylematy rozwoju polskiej gospodarki, Warszawa, 2014. 
 • Interdisciplinary Approach to Strategic Data., referat na konferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego i Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Wrocław 2011. 
 • European Innovation Driven Prospects, referat na konferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego i Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Wrocław 2010. 
 • Zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji, referat - konferencja w Ministerstwie Gospodarki, 2009. 
 • Wielokryterialne oceny systemów innowacji - komentarz do taksonomii krajów, referat - konferencja na Uniwersytecie Jagiellońskim „Ochrona wiedzy i innowacji", 2009. 
 • Działalność innowacyjna inwestorów zagranicznych i polityka innowacyjna, referat - seminarium naukowe, IBRKK, Warszawa 2008.
 • Działalność badawcza i rozwojowa zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych oraz inwestorów zagranicznych w Polsce, referat - konferencja „Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery", Uniwersytet Jagielloński, 2007. 
 • Innowacyjna samowystarczalność regionów?, referat - konferencja „Monitoring i ewaluacja RSI - Lubelskie", Politechnika Lubelska, 2006.


„Wspólnoty Europejskie", „Discussion Papers", recenzje (wybór 2002-2015)

„Wspólnoty Europejskie"

 • Wydajność pracy i innowacje a działalność badawcza i rozwojowa w sektorze publicznym, „Wspólnoty Europejskie" No. 2 (159), IKCHZ, Warszawa 2005.
 • Przemysł motoryzacyjny w Unii Europejskiej - konkurencyjność i strategia rozwoju, "Wspólnoty Europejskie" No. 3 (160), IKCHZ, Warszawa 2005.
 • Raport Komisji Europejskiej o konkurencyjności, "Wspólnoty Europejskie"No. 7-8 (130-131), IKCHZ, Warszawa 2002.

„Discussion Papers"

 • Industrial restructuring in the NIS. experience of and lessons from the new EU Member States - Polish experience to share, "Disussion Papers" No. 96,IBRKK, , Warszawa, 2008.
 • Industrial restructuring and changes in competitive position of Polish economy in the transition period, "Discussion Papers" No. 91, IBRKK, Warszawa, 2008.
 • Benchmarking knowledge-based economy in Switzerland, Netherlands, Finland and Poland, "Discussion Papers" No 86, IKCHZ, Warszawa 2005.

Recenzje

 • Recenzja artykułu: Rafał Kasprzak, Przemysły kreatywne jako sfera budowania przewagi konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej, Unia Europejska (dwumiesięcznik IBRKK), 2014.
 • Recenzja artykułu Małgorzata Wosiek, Europejski system walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego - mechanizm tworzenia kapitału ludzkiego czy kapitału biurokratycznego?, Unia Euroejska (dwumiesięcznik IBRKK), 2014.
 • Recenzja książki: Krzysztof Janasz, Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej w Polsce. Żródła i modele, Difin, Warszawa 2010, "Gospodarka Narodowa" No. 11-12/2011.
 • Recenzja książki: Stanisław Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, "Gospodarka Narodowa" No. 4/2011.
 • Recenzja książki Zarządzanie wiedzą, J. Fazlagic, „Gospodarka Narodowa" No11-12/2007.
 • "Recenzja książki: Turning Points In the Transformation of the Global Scene, redakcja - Antoni Kukliński i Bogusław Skuza, The Polish Association for the Club of Rome, Oficyna Wydawnicza REWASZ, Warszawa 2006, „Gospodarka Narodowa," No.1-2/2006.


Udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, referaty na konferencjach naukowych (wybór 1989-2012)

 • 2007-2012 Regio Future Programme, Regional Development Forum (REDEFO), coordinated by the Ministry of Regional Development, Poland.
 • 2008-2012 Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju, projekt - regionalny i ogólnopolski konkurs m.in. dla przedsiębiorstw innowacyjnych, organizowany przez Fundację Innowacji i Rozwoju; praca w charakterze eksperta z IBRKK w Komisji Konkursowej oceniającej ankiety przedsiębiorstw. (m.in. innowacyjne produkty/usługi nowe dla przedsiębiorstw/nowe na rynku, przedsiębiorstwa współpracujące z instytucjami B+R, zakres ochrony własności intelektualnej, udział w programach unijnych).
 • 2005-2007 Industrial Restructuring in the NIS. Experiences of and lessons from the New EU Member States (INDEUNIS). Industrial restructuring and changes in competitive position of Polish economy in the transition period - towards technology intensity. Industrial restructuring towards technology intensity. EU International Research Programme - in th 6th Framework Program, coordinated by The Vienna Institute for International Economic Studies WIIW, Austria.
 • 2004-2005 Creative and Innovative Europe in the XXI Century: Comments on an European Research Programme proposed by Professor Antoni Kukliński, coordinated by Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz, Poland.
 • 2002-2003 Business strategies in Poland and knowledge management (Strategie przedsiębiorstw działających w Polsce i zarządzanie wiedzą). The Knowledge-Based Economy and Knowledge Management in Europe: The Experience and Prospects (do-author A.Kukliński) - the study prepared in the framework of the research project for Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw.
 • 2002-2004 Phare Multi-Country Trade Development Programme, coordinated in Poland by Foreign Trade Research Institute. Program rozwoju agencji informacyjno-promocyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 • 1989-1993 Development of foreign trade infrastructure - Phare programme, praca dla Głównego Urzędu Ceł, Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Instytut Gospodarki Magazynowej w charakterze eksperta IKCHA w Komitecie Sterującym programem Phare.


Publikacje
Discussion Papers (No 86). BENCHMARKING KNOWLEDGE-BASED ECONOMY IN SWITZERLAND, NETHERLANDS, FINLAND AND POLAND [2005], Warszawa, 2005
Discussion Papers (No 91). INDUSTRIAL RESTRUCTURING AND CHANGES IN COMPETITIVE POSITION OF POLISH ECONOMY IN THE TRANSITION PERIOD [2008], Warszawa, 2008
Discussion Papers (No 96). INDUSTRIAL RESTRUCTURING IN THE NIS. EXPERIENCE OF AND LESSONS FROM THE NEW EU MEMBER STATES - POLISH EXPERIENCE TO SHARE [2008], Warszawa, 2008
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014], Warszawa, 2014
FOREIGN INVESTMENT IN POLAND [2010] XX Jubilee Report, Warsaw, 2010
INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE [2010], Warszawa, 2010
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011 [2011], Warszawa, 2011
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012 [2012], Warszawa, 2012
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013 [2013], Warszawa, 2013
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014 [2015], Warszawa, 2015
POLAND YOUR BUSINESS PARTNER. A guidebook (English language) [2008], Warszawa, 2008
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2010-2011, Warszawa, 2011
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012 [2012], Warszawa, 2012
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2012-2013 [2013], Warszawa, 2013
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014 [2014], Warszawa, 2014
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2014-2015 [2015], Warszawa, 2015
POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE 2009-2010. Raport roczny [2010], Warszawa, 2010