Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Ewa Duchnowska

Pracownik naukowy w Zakładzie Koniunktury Światowej, absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPIS (obecnie SGH).

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Polityka przemysłowa
 • Działalność eksportowa polskich przedsiębiorstw
 • Polityka energetyczna
 • Sytuacja gospodarcza krajów Mercosur i ich relacje z UE

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

 • 2010-2011 projekt badawczy MNiSW pt. „Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych- aspekty makro- i mikroekonomiczne" (N N112295238),
 • 2006-2007 projekt badawczy MNiSW pt. „Kondycja polskiego sektora eksportowego w latach 1994-2004 i możliwości jego rozwoju w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej" (1 H02C05730)

WYBRANE PUBLIKACJE

 • Polityka cenowa przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego na rynkach zagranicznych (wyniki badań empirycznych) w: Handel wewnętrzny 1 (2012), IBRKK
 • Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach - Brazylia w: "Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2009-2012" , red. K. Marczewski, IBRKK, Warszawa 2011
 • Perspektywy utworzenia strefy wolnego handlu UE - Mercosur w: „Wspólnoty Europejskie", Nr 4, IBRKK, 2009
 • Bariery i zachęty dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Brazylii w: „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny", red. J. Chojna, IBRKK, Warszawa 2009
 • „Sytuacja koniunkturalna i bariery działalności polskich eksporterów. Wyniki badań metodą testu koniunktury", IBRKK, Warszawa 2007 (współautor J. Chojna)
 • Doświadczenia Polski w zakresie ograniczania energochłonności i poprawy bezpieczeństwa energetycznego - wnioski dla Ukrainy, perspektywy współpracy (w jęz. ukraińskim), red. J. Chojna, IBRKK i Ukraińska Akademia Handlu Zagranicznego, Kijów 2007 (współautor)
 • Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm specjalizujących się w eksporcie do krajów Unii Europejskiej, w latach 2004-2005 w: „Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE", Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006 (współautor Z. Wołodkiewicz-Donimirski)
WAŻNIEJSZE EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIA WYKONANE NA ZAMÓWIENIE (2010-2012)
 • „Wartość dodana w polskim eksporcie w latach 2008-2011 i uwarunkowania jej wzrostu", 2012, współautor (zamówienie Ministerstwa Gospodarki)
 • „Nowoczesna, konkurencyjna gospodarka Polski. Analizy sektorowe", 2011, współautor (zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)
 • „Branże o wysokiej innowacyjności będące lub mogące stać się polskimi specjalnościami eksportowymi", 2010, współautor (zamówienie Ministerstwa Gospodarki)
 • „Analiza zmian rentowności sprzedaży w grupie eksporterów wyspecjalizowanych na tle podstawowych uwarunkowań działalności eksportowej w latach 2007-2010 w przekroju kwartalnym", 2010 , współautor (zamówienie Ministerstwa Gospodarki)
 • „Prognoza kształtowania się wskaźników realizacji celów rozwojowych wyznaczonych w podstawowych dokumentach strategicznych kraju, 2010, współautor (zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)

Poniżej publikacje Ewy Duchnowskiej (autor/współautor) dostępne w księgarni Instytutu.Publikacje
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014 [2015], Warszawa, 2015
INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Raport roczny [2009], Warszawa, 2009
KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI W LATACH 2007-2010. Raport roczny [2009], Warszawa, 2009
KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI W LATACH 2008-2011. Raport roczny [2010], Warszawa, 2010
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2009-2012, Warszawa, 2011
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013 [2012], Warszawa, 2012
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011-2014 [2013], Warszawa, 2013
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2013-2016 [2015], Warszawa, 2015
POLAND YOUR BUSINESS PARTNER. A guidebook (English language) [2008], Warszawa, 2008
Sytuacja koniunkturalna i bariery działalności polskich eksporterów. Wyniki badań metodą testu koniunktury [2007], Warszawa, 2007