Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Urszula Kłosiewicz-Górecka

Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka - profesor w Zakładzie Rynku Usług

Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych i usługowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, postępu organizacyjno-technicznego w handlu detalicznym i hurtowym, form integracji firm handlowych, relacji pomiędzy partnerami biznesowymi w łańcuchach dostaw oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze usług. W ostatnich latach zainteresowania badawcze rozszerzone zostały na problematykę rynku pracy, w tym zarządzania wiekiem.

Jest autorem i współautorem około 90 publikacji książkowych oraz ponad 300 artykułów w recenzowanych czasopismach, takich jak: „Handel Wewnętrzny", „Marketing i Rynek", „Wiadomości Statystyczne", „Ekonomista", „Gospodarka Narodowa", „Management and Business Administration. Central Europe", „Przemysł Spożywczy".

Jest autorem i współautorem około 90 referatów publikowanych w zbiorach materiałów konferencyjnych wydawanych przez uczelnie ekonomiczne w kraju (Szkoła Główna Handlowa; Akademia Ekonomiczna w Katowicach; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.; Uniwersytet Ekonomiczny Poznaniu; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie; Uniwersytet w Szczecinie).

Członkostwo w organizacjach:

 • Pełni funkcję Redaktora naczelnego corocznego czasopisma Handel wewnętrzny w Polsce".
 • Jest członkiem Rady Programowej czasopisma: Handel Wewnętrzny; „Inwestycje zagraniczne w Polsce" oraz Kolegium Redakcyjnego „Konsumpcja i rozwój".
 • Pełni funkcję przewodniczącej Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług przy Ministrze Gospodarki.
 • Jest Honorowym Członkiem Polskiej Izby Handlu.
 • Od kilku lat jest członkiem Jury Market Roku.

Wybrane publikacje z ostatnich 5. lat:

 1. Źródła i rodzaje informacji rynkowych oraz znaczenie wywiadu biznesowego w polskich firmach, praca zespołowa, IBRKK, SCIP, Warszawa, 2015.
 2. Handel hurtowy w Polsce - stan i kierunki rozwoju, „Przemysł Spożywczy" 2015 nr 7.
 3. Investment Outlays and Employment in the Sector of Services in Poland in 2009-2011, "Handel Wewnętrzny" 2014 nr 2.
 4. Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym funkcjonujących w sektorze usług w Polsce w latach 2009-2012, w Raporty. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014, IBRKK, Warszawa 2014.
 5. Wpływ inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce, w Raporty. Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014, IBRKK, Warszawa 2014.
 6. Zmiany w handlu detalicznym w latach 2009-2014, w Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014, IBRKK, Warszawa 2014.
 7. Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej i emigracja z Polski, w Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, red. nauk. E. Kaliszuk, IBRKK, Warszawa 2014 (współ. Sł. Tajer).
 8. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych - definicje, źródła, rodzaje, w Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki, rynków i firm, red. nauk. L. Kuczewska, IBRKK, Warszawa 2014.
 9. Relations in the FMCG Supply Chain - the Possibility of Self-Regulation or the Necessity of Legal Regulation?, „Handel Wewnętrzny" 2014 nr 3.
 10. Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchach dostaw FMCG, „Przemysł Spożywczy 2014 nr 3.
 11. Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego, „Marketing i Rynek" 2014 nr 7.
 12. Małe firmy handlowe - pozycja, strategie, perspektywy rozwoju, w Zeszyty Naukowe nr 751. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 29. Problemy i Przeobrażenia w Zachowaniach Współczesnych Organizacji i Konsumentów, Szczecin 2013.
 13. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany zatrudnienia w Polsce, „Marketing i Rynek" 2013 nr 11.
 14. Znaczenie sfery handlu dla rynku pracy w Polsce, „Wiadomości Statystyczne" 2013 nr 11.
 15. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a liczba pracujących w sektorze usług w Polsce, w Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki, red. nauk. L. Kuczewska, IBRKK, Warszawa 2013.
 16. Stan i kierunki rozwoju inwestycji w sferze handlu wewnętrznego w Polsce, „Marketing i Rynek" 2012 nr 2.
 17. Zmiany w relacjach pomiędzy uczestnikami kanałów dystrybucji FMCG w Polsce w latach 1989-2011 i ich wpływ na konkurencyjność firm handlowych, „Management and Business Administration. Central Europe" 2012 nr 6.
 18. Strategie przedsiębiorstw handlowych w okresie chwiejnego ożywienia gospodarczego w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument i przedsiębiorstwo w ewoluującym otoczeniu, Wydawca Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 661. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Szczecin 2011.


Jako kierownik lub wykonawca uczestniczyła również w realizacji projektów krajowych dofinansowanych ze środków MNiSZW (granty) oraz środków EFS PO KL, w tym m.in.:

 1. projekt badawczy nr 1 HO2D 020 16 pt. „Samorząd terytorialny jako kluczowe ogniwo w rozwoju nowoczesnego handlu" (lata 1999-2000) - kierownik projektu i główny wykonawca;
 2. projekt badawczy nr 1 HO2D 020 15 pt „ Dystrybucja jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku" (lata 1999-2001) - główny wykonawca;
 3. projekt badawczy nr 1 HO2C 127 28 pt. „Inwestycje zagraniczne w handlu w procesie rozwoju rynków lokalnych w Polsce" (lata 2005-2006) - kierownik projektu i główny wykonawca;
 4. projekt badawczy Nr N118 001 32/0082 pt. „Handel w polityce rynku pracy" (lata 2007-2009) - główny wykonawca;
 5. „Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia", realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (lata 2007-2008);
 6. Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy. Raport z badania desk research oraz pracodawców. [2010], Warszawa, 2010
 7. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy", realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (2009-2011) - menedżer ds. badań ilościowych i jakościowych;
 8. „Nowy wizerunek w Lublinie i Chełmie - większe szanse na rynku pracy", realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (2009-2011) - współautor badania ilościowego wśród pracodawców i raportu końcowego;
 9. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy-diagnoza i prognoz" w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (2009-2011) - menedżer ds. badań ilościowych i jakościowych oraz analiz.

Poniżej publikacje prof. dr Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej (autor/współautor) dostępne w księgarni Instytutu.Publikacje
Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy. Raport z badania desk research oraz pracodawców. [2010], Warszawa, 2010 e-book!
Discussion Papers (No 103). Some aspects of Polish competitiveness [2012], Warszawa, 2012
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014], Warszawa, 2014
Handel w polityce rynku pracy [2009], Warszawa, 2009
Handel w polskiej gospodarce. Kontynuacja i zmiany. Materiały II Konferencji Tendencji Rozwoju handlu w Polsce [2005], Warszawa, 2005
Handel wewnętrzny w Polsce 1989-2009 [2009], Warszawa, 2009
Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011 [2011], Warszawa, 2011
Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012 [2012], Warszawa, 2012
Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014 [2014], Warszawa, 2014
Handel wewnętrzny w Polsce w 2007 roku. Raport roczny [2008], Warszawa, 2008
Handel wewnętrzny w Polsce. Funkcjonowanie małych firm handlowych [2010], Warszawa, 2010
Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych [2013], Warszawa, 2013
Informacja w budowaniu pozycji rynkowej małej i średniej firmy [2005], Warszawa, 2005
INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE [2010], Warszawa, 2010
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011 [2011], Warszawa, 2011
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012 [2012], Warszawa, 2012
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013 [2013], Warszawa, 2013
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014 [2015], Warszawa, 2015
INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Raport roczny [2009], Warszawa, 2009
Źródła i rodzaje informacji rynkowych oraz znaczenie wywiadu biznesowego w polskich firmach, Warszawa, 2015 e-book!
Małe i średnie przedsiębiorstwa a integracja z rynkiem żywnościowym Unii Europejskiej [2004], Warszawa, 2004
Podmioty rynkowe w integrującej się gospodarce Europy. Doświadczenia polskie i ukraińskie [2004], Warszawa, 2004
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w sferze handlu w Polsce [2009], Warszawa, 2009
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2010-2011, Warszawa, 2011
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012 [2012], Warszawa, 2012