Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Lidia Kuczewska

Dr Lidia Kuczewska, prof. IBRKK - kierownik Zakładu Rynku Usług specjalizuje się w problematyce funkcjonowania sektora usług w Polsce, a także wpływu zmian zachodzących w tym sektorze na strukturalne przeobrażenia polskiej gospodarki. Zajmuje się także znaczeniem sektora usług w kształtowaniu sytuacji na pracy. W zakres jej zainteresowań wchodzi zarówno problematyka dotycząca całego sektora usług (m.in. udział w generowaniu PKB i absorpcji zasobów pracy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze usług, usługi w wymianie międzynarodowej), jak i poszczególnych rodzajów usług (m.in. biznesowych, handlowych).

Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji książkowych oraz ponad 60 artykułów w recenzowanych czasopismach, takich jak: „Handel Wewnętrzny", „Marketing i Rynek", „Handel wewnętrzny w Polsce", a także kilkunastu referatów publikowanych w zbiorach materiałów konferencyjnych.

Pełni funkcję sekretarza w Radzie Naukowej IBRKK.

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 • Usługi biznesowe w podnoszeniu zdolności do konkurowania korzystających z nich przedsiębiorstw (wyniki badania), „Handel Wewnętrzny" 2015, nr 5.
 • Innowacje w sektorze usług biznesowych, „Marketing i Rynek" 2015, nr 8.
 • Absorpcja zasobów pracy przez sektor usług w Polsce, [w:] Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki, praca zbiorowa pod red. L. Kuczewskiej, IBRKK Warszawa 2014.
 • Enterprises and People Employed in the Section Wholesale and Ratail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, [w:] Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014. Zmiany w handlu hurtowym i detalicznym. Technologie informacyjne i komunikacyjne w handlu. Handel internetowy, praca zbiorowa pod red. U. Kłosiewicz-Góreckiej, IBRKK Warszawa 2014.
 • Sytuacja na rynku pracy a zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych, „Konsumpcja i rozwój" 2013, nr 2.
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce (współautorstwo U. Kłosiewicz-Górecka), [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2012-2013, praca zbiorowa pod red. J. Kotyńskiego, IBRKK Warszawa 2013.
 • Pracujący w handlu, [w:] Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2012, praca zbiorowa pod red. U. Kłosiewicz-Góreckiej, IBRKK Warszawa 2013.
 • Demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania sytuacji na rynku pracy, [w:] Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia, IBRKK, Warszawa 2012.
 • Inwestycje zagraniczne w sektorze usług, „Handel Wewnętrzny" 2012, nr 5.
 • Usługi w polskiej gospodarce, [w:] Usługi w Polsce 2009-2011, praca zbiorowa pod red. B. Słomińskiej, IBRKK Warszawa 2012
 • Rynek pracy i bezrobocie młodzieży (współautorstwo U Kłosiewicz-Górecka) [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012, praca zbiorowa pod red. J. Kotyńskiego, IBRKK Warszawa 2012.
 • Sektor usług w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny" 2011, nr 2.
 • The Labour Market and Employment of Youth (współautorstwo U Kłosiewicz-Górecka) [w:] Discussion Papers. Some aspects of Polish competitiveness, nr 103, IBRKK Warszawa 2012.
 • Usługi w Polsce 2008-2010, [w:] Usługi w Polsce. 2008-2010, praca zbiorowa pod red. B. Słomińskiej, IBRKK Warszawa 2011.

Dr Lidia Kuczewska jest kierownikiem realizowanego w IBRKK w latach 2014-2016 grantu pt.: Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw - ujęcie modelowe".Publikacje
Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy. Raport z badania desk research oraz pracodawców. [2010], Warszawa, 2010 e-book!
Discussion Papers (No 103). Some aspects of Polish competitiveness [2012], Warszawa, 2012
Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011 [2011], Warszawa, 2011
Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012 [2012], Warszawa, 2012
Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014 [2014], Warszawa, 2014
Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych [2013], Warszawa, 2013
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2010-2011, Warszawa, 2011
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012 [2012], Warszawa, 2012
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2012-2013 [2013], Warszawa, 2013
Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw - stan i uwarunkowania [2004], Warszawa, 2004
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy. Raport z badań [2010] [e-book], Warszawa, 2010 e-book!
Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia [2012], Warszawa, 2012
Usługi w gospodarce światowej [2009], Warszawa, 2009
Usługi w Polsce 2006-2008 [2009], Warszawa, 2009
Usługi w Polsce 2007-2009 [2010], Warszawa, 2010
Usługi w Polsce 2008-2010 [2011], Warszawa, 2011
Usługi w Polsce 2009-2011 [2012], Warszawa, 2012
Wizerunek siedleckiego szkolnictwa zawodowego i kierunki jego zmian wobec potrzeb rynku pracy. Raport z badań przeprowadzonych metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. [2011], Warszawa, 2011 e-book!