Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

  Aktualności

ZAMEK – zjazd menedżerów ds. bezpieczeństwa
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w V zjeździe menedżerów ds. bezpieczeństwa ZAMEK – systemy inteligentne w ochronie gospodarki, który w tym roku odbędzie się w dniach 7-8 grudnia w Malborku.
7 grudnia 2017 r.
 

więcej...


 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r. (Dz.U. Poz. 2094) Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur uzyskał status państwowego instytutu badawczego i od 14 listopada 2017 r. Instytut używa nazwy:
„Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy”.

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.


W dniach 6-7 listopada 2017 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się X Forum Rynku Spożywczego i Handlu, dedykowane sektorowi spożywczemu i handlowi w Polsce. Organizatorem spotkania była Grupa PTWP. Podczas kilkunastu sesji dyskutowano o nowych trendach, zmieniającym się konsumencie i wyzwaniach, jakie stoją przed producentami i dystrybutorami żywności. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur reprezentowała dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK. Wygłosiła prezentację nt. Stan i kierunki rozwoju przedsiębiorstw hurtowych w Polsce, będącą wprowadzeniem do dyskusji panelowej w sesji nt. Nowa wizja dystrybucji - możliwe scenariusze dla kanału hurtowego. W trakcie dyskusji podjęto następujące kwestie:
- Integracja hurtu i dystrybucji FMCG jako odpowiedź na rynkowe uwarunkowania.
- Dla kogo hurt cash and carry? Rozwój w stronę franczyzy czy sektora HoReCa?
- Czy przyszłość rynków hurtowych zależna jest od kondycji niezależnego handlu detalicznego?
- Perspektywy rozwoju rynków hurtowych w Polsce.
- Znaczenie nowych technologii ICT dla rozwoju hurtu FMCG.
- Zakres, formy i narzędzia współpracy hurtowników z detalistami: systemy franczyzowe, szkolenia, aplikacje.
Uczestnikami dyskusji, którą poprowadził Andrzej Wojciechowicz, prezes, FMCG Business Consulting byli: Janusz Dąbrowski, dyrektor Praska Giełda Spożywcza SA, Andrzej Faliński, ekspert rynku handlu detalicznego, Krzysztof Karpa, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA, Urszula Kłosiewicz-Górecka, profesor w Zakładzie Rynku Usług, IBRKK, Krzysztof Tokarz, prezes zarządu, PPHU Specjał Sp. z o.o., Jakub Włodek, wiceprezes zarządu, Kompania eCommerce Sp. z o.o., właściciel Regiohurt.pl. 


W dniu 26 października 2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. "Europa w globalnym świecie: uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej" zorganizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) oraz Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Częścią wydarzenia był Dialog Obywatelski nt. przyszłości Europy – "Europa w globalnym świecie" z dr Markiem Prawdą, dyrektorem PKE. W konferencji uczestniczyli eksperci z dziedziny ekonomii z różnych ośrodków naukowych w Polsce, przedstawiciele administracji publicznej oraz praktycy biznesu. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur reprezentowała prof. IBRKK Ewa Kaliszuk, która wygłosiła referat pt. Potencjalne implikacje integracji transatlantyckiej dla Polski.

Transmisję z przebiegu konferencji można obejrzeć TUTAJ


W dniu 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur odbyła się konferencja naukowa nt. Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia, na której zaprezentowano najnowsze raporty Instytutu:
- Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016 roku. Raport roczny [2017]
- Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2015-2018 [2017]
- Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016-2018 [2017]
Konferencję otworzył i powitał uczestników dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK. Prezentacje wygłosili:
prof. dr hab. Juliusz Kotyński - Świat na rozdrożu - przeobrażenia geograficznej struktury produkcji w turbulentnym świecie w perspektywie do 2022 r.
dr hab. prof. IBRKK Krzysztof Marczewski - Strefa euro - nareszcie wyraźne ożywienie.
dr prof. IBRKK Jan Przystupa - Stabilizacja czy wzrost niepewności? - prognoza rozwoju polskiej gospodarki w latach 2017-2018.
mgr Janusz Chojna - Ceny na rynkach światowych - czy zapowiada się powrót do boomu surowcowego? Pozycja inwestorów zagranicznych w gospodarce Polski - czy zmiana tendencji?
dr Magdalena Rybicka - Nowy Jedwabny Szlak - cele i uwarunkowania.
Dyskusja z uczestnikami z sali zakończyła konferencję.


W dniu 24 marca 2017 r. w Instytucie Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. Konsumpcja i rozwój. Rozwój i konsumpcja, nad którą honorowy patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. Konferencję otworzyła i powitała uczestników prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta. Dyrektor IBRKK dr Bogusław Bławat w  wystąpieniu przypominiał, że Instytut kontynuuje wieloletnią tradycję badań nad konsumpcją, którą można traktować jako zwieńczenie dokonywanych przez konsumentów aktów wyboru. Prof. Olejniczuk-Merta, podkreślając, że dzisiejsze wydarzenie jest okazją nie tylko do podsumowania wielu lat badań nad konsumpcją ale również do świętowania jubileuszu pięciolecia istnienia na rynku wydawniczym czasopisma „Konsumpcja i Rozwój”, oddała głos prof. dr hab. Alicji Kusińskiej, która zaprezentowała krótki przegląd historii rozwoju badań nad konsumpcją, prowadzonych od lat 50. XX wieku do dnia dzisiejszego, w Polsce i w Instytucie.
Następnie odbył się panel dyskusyjny pod hasłem Interdyscyplinarny dyskurs o konsumpcji. Jego moderatorami byli: prof. dr hab. Czesław Bywalec (UE w Krakowie), prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (UE we Wrocławiu) i prof. dr hab. Tomasz Zalega (UW). W dyskusji wzięli udział: prof. dr hab. Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska), prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka (IFiS PAN), prof. dr hab. Jadwiga Mizińska (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie), prof. dr hab. Henryk Mruk (UE w Poznaniu), prof. dr hab. Adam Noga i prof. dr hab. Tadeusz Tyszka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz prof. dr hab. Teresa Słaby (SGH). Dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach związanych z rolą konsumpcji w procesach komunikowania się, zjawisku odhumanizowania konsumpcji i zmian w zachowaniach konsumentów, a także konsumpcji zrównoważonej i odpowiedzialnej.
W dalszej części konferencji odbyła się dyskusja plenarna nt. Miejsce i rola konsumpcji we współczesnym rozwoju - nowe kierunki badań, którą poprowadziły: prof. dr hab. Urszula Łangowska-Szcześniak (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Jolanta Witek (Uniwersytet Szczecińki) i dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec (Uniwersytet w Białymstoku). Dyskusja dotyczyła takich zagadnień jak: gospodarstwo domowe i jego powiązanie z otoczeniem, nowa rola gospodarstwa domowego w gospodarce XXI wieku, rola konsumpcji i konsumentów w kształtowaniu zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju, potrzeba polityki konsumpcji w Polsce.
W konferencji uczestniczyło liczne grono przedstawicieli różnych środowisk naukowych z całej Polski, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i praktyki gospodarczej.Archiwum wydarzeń Instytutu  >>


 
 

Porozmawiajmy o gospodarce

prof. dr hab. Juliusz Kotyński - Zakład Koniunktury Światowej

Zmiany dynamiki i struktury geograficznej produkcji i popytu światowego w latach 2015-2016 i w perspektywie średniookresowej

W 2016 r. stopa wzrostu produkcji w gospodarce światowej zmniejszyła się z 3,4% w 2015 r. do 3,1%, na skutek spadku dynamiki produkcji w krajach rozwijających się i o gospodarkach wschodzących (z 4,2% do 4,1%) i spowolnienia wzrostu w krajach rozwiniętych gospodarczo (z 2,1% do 1,7%), przy zwiększeniu do ok. 58% udziału pierwszej z tych grup krajów w produkcie światowym. Jeszcze słabszy od wzrostu produkcji był wzrost wolumenu obrotów handlu światowego (2,2%). (Dalej)


dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK - kierownik Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Strefa euro - nareszcie wyraźne ożywienie

Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2016 roku utrzymało się na dobrym poziomie i było wyższe niż przewidywały to wiosną zeszłego roku główne instytucje międzynarodowe (tablica 1). Wyraźnie obniżyła się stopa bezrobocia i zakończył się okres deflacji. PKB wzrósł we wszystkich krajach, poza Grecją. Poprawie sytuacji koniunkturalnej sprzyjały łagodna polityka pieniężna EBC, finalizacja konsolidacji fiskalnej oraz coraz lepsza koniunktura światowa. (Dalej)


mgr Janusz Chojna - kierownik Zakładu Koniunktury Światowej

Pozycja inwestorów zagranicznych w gospodarce Polski - czy zmiana tendencji?

W zakresie pozycji bezpośrednich inwestorów zagranicznych (firm z kapitałem zagranicznym) w gospodarce Polski można wyróżnić trzy fazy: ekspansji (okres transformacji gospodarczej, lata 1994-2004), stabilizacji (po akcesji do Unii Europejskiej i przed ujawnieniem się efektów globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, lata 2005-2009) oraz regresu (lata 2010-2013). W 2014 r. regres został jednak wyhamowany, a w 2015 r. pozycja inwestorów zagranicznych w polskiej gospodarce ponownie wzrosła. (Dalej)

Ceny na rynkach światowych - czy zapowiada się powrót boomu surowcowego?

W okresie między styczniem 2016 r. i majem 2017 r. dolarowe ceny surowców na rynkach światowych zwiększyły się przeciętnie o ok. 1/3, w tym cena ropy o ponad 2/3. Rodzi się pytanie, czy tendencja ta utrzyma się, a jeśli tak, to czy okaże się równie silna, jak w okresie minionych kilkunastu miesięcy, a w konsekwencji - czy zapowiada się powrót boomu surowcowego, określającego sytuację na światowych rynkach towarowych w poprzedniej i na początku obecnej dekady? (Dalej)


dr Jan Przystupa, prof. IBRKK - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Gospodarka i handel zagraniczny Polski. Prognoza na lata 2017-2018

W roku 2016 polska gospodarka odnotowała wyraźne osłabienie wzrostu. W skali roku tempo wzrostu PKB wyniosło 2.7% i było mniejsze o 1.1 punktu procentowego niż w roku poprzednim. W wymiarze pieniężnym jest to ok. 20 mld zł.
Według danych GUS, w pierwszym kwartale 2017 r. PKB Polski zwiększył się o 4,0%. Na podstawie wstępnych danych cząstkowych można sądzić, że podobnie jak w latach 2012-2016 dominował wkład konsumpcji indywidualnej we wzrost PKB, w całym 2016 było to 85%, a w II półroczu: 96%. (Dalej)


Marka Polskiej Gospodarki

Sala konferencyjna
Instytut posiada do wynajęcia klimatyzowaną salę konferencyjną na ok. 80-90 osób (więcej informacji...).

Publikacje elektroniczneNowości wydawnicze
Handel wewnętrzny 4, tom I (2017) Handel wewnętrzny 4, tom II (2017) Konsumpcja i Rozwój 3/2017
Unia Europejska.pl 3/2017 (244). Dwumiesięcznik   
 
 

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur   Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (22) 628-55-85, fax (22) 628-24-79