Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

  Aktualności

„Konsumpcja i Rozwój” w rankingu Google Scholar
Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Konsumpcja i Rozwój” znalazło się w rankingu Google Scholar 100 najczęściej cytowanych czasopism naukowych w języku polskim na pozycji 80.

 
Punktacja czasopism MNiSW
Punktacja za publikacje w periodykach IBRKK w 2016 roku.
14 grudnia 2016 r.
 

więcej...


 

W dn. 16-17 marca 2017 r. na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku odbyło się spotkanie uczestników międzynarodowego projektu badawczego Emerging Market Global Players poświęcone rozwojowi projektu i wytyczeniu kierunków współpracy na kolejne lata. W spotkaniu uczestniczyła dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, która kieruje projektem po stronie polskiej.
Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur od 2010 r. uczestniczy w projekcie Emerging Market Global Players koordynowanym przez Columbia Centre on Sustainable Investment (CCSI), czołowy ośrodek badań nad zagadnieniami przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), działający na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uczestnikami projektu są ośrodki naukowo-badawcze w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Celem projektu jest zidentyfikowanie pochodzących z tych krajów przedsiębiorstw spoza sektora finansowego, realizujących projekty inwestycyjne za granicą, a także stworzenie ich rankingu ze względu na stopień umiędzynarodowienia. (Więcej)


16 marca 2017 r. w Instytutcie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyło się seminarium pt. Ekonomiści o sobie i naukach ekonomicznych. Wokół książki „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami”. Seminarium otworzył dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK. Następnie dr Tadeusz Smuga, prof. IBRKK, kierownik Zakładu Badań Ekonomiczno-Społecznych, zaprezentował książkę będącą rezultatem badań przeprowadzonych w ramach realizacji w latach 2014-2016 projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2013/09/B/HS4/02706 pt. „Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej".
Książka zawiera zapis 20 wywiadów przeprowadzonych z wybitnymi polskimi ekonomistami oraz prezentuje wyniki badań ankietowych. Reprezentanci szkół liberalnych wskazywali na keynesizm jako dominujący w Polsce i vice wersa. Przejawiał się podział na liberalne kierunki myśli ekonomicznej wywodzące się z keynesizmu, przy tym połowa osób odwoływała się do keynesizmu i postkeynesizmu, ale duża grupa do instytucjonalizmu, a znaczna część uznała się za eklektyków.
Mgr Grzegorz Konat przedstawił uzyskane rezultaty badań modelowych wyników przeprowadzonej ankiety. Największa grupa respondentów (30,4%) zadeklarowała się jako przedstawiciele nowej ekonomii instytucjonalnej, a wybór tej szkoły był dodatnio skorelowany z przedziałem wieku 46-55 lat i wyższym wykształceniem matki.
W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja panelowa, którą prowadził dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH, a wzięli w niej udział prof. zw. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor z INE PAN i prof. zw. dr hab. Mieczysław Kabaj z IPiSS. Paneliści wskazali na szereg barier rozwoju polskich nauk ekonomicznych, w tym na barierę finansową, ale też na wadliwy system kształcenia, w ramach którego nie uczy się współpracy, samodzielnego myślenia i kreatywności.


W dniu 31.01.2017 r. w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbył się „Sejmik dronowy” – ogólnopolska konferencja, której organizatorami byli Instytut Mikromakro, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz CNBOP-PIB. Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytania: gdzie jesteśmy?, dokąd idziemy?, jakie są wyzwania dla rynku dronów w Polsce? w kontekście Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
W ocenie organizatorów „Rozproszenie branży powoduje brak wystarczającej siły przebicia by zaistnieć szerzej na rynku. Tylko wspólnymi działaniami: firm prywatnych, instytucji badawczych, uczelni wyższych, think-tanków, potencjalnych użytkowników stworzymy z dronów naszą narodową specjalizację jako część przemysłu 4.0”.
Konferencję prowadzili dr Anna Partyka-Opiela, radca prawny w Kancelarii DZP i Sławomir Kisieliński, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro. W panelu wprowadzającym do dyskusji głos zabrali: Pani Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup, z-ca dyrektora ds. technicznych CNBOP-PIB.

W debacie nt.: „ Wyzwania rynku dronów w Polsce jako część przemysłu 4.0.” udział wzięli: dr Aleksandra Auleytner, partner w Kancelarii DZP, Tomasz Badowski, dyrektor marketingu i promocji WB Electronics, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup, z-ca dyrektora ds. technicznych CNBOP-PIB, dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK, Mirosław Poppe, partner w dziale usług doradczych KPMG w Polsce i Michał Wojas, prezes zarządu FlyTech UAV sp. z o.o.
Podczas konferencji wiele miejsca poświecono prawnym aspektom funkcjonowania rynku dronowego oraz praktycznym zastosowaniom bezzałogowców. W końcowej części konferencji odbyła sesja: „Burza mózgów” dotycząca wyzwań technologicznych, społecznych i prawnych wybranych zastosowań dronów i kierunków rozwoju branży. W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele branży i zainteresowane problematyką osoby.


W dniu 16 stycznia 2017 r. w siedzibie IBRKK odbyła się konferencja naukowa nt. Handel w latach 2011-2016 oraz uwarunkowania i scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 r., której organizatorem byli Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Celem spotkania była ocena stanu rozwoju handlu oraz wymiana myśli i poglądów przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na temat kierunków rozwoju handlu w perspektywie 2020 r. oraz możliwych scenariuszy działań różnych grup przedsiębiorstw handlowych w warunkach narastającej konkurencji, postępującego usieciowienia firm, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zmieniających się preferencji zakupowych konsumentów. W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi z kilkunastu krajowych ośrodków naukowych (uczelni i jednostek badawczych), przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji handlowych (m. in. Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem”) oraz dostawców (Polskiej Federacji Producentów Żywności), a także niezależni eksperci rynku FMCG i dziennikarze specjalizujący się w problematyce handlu i usług.

W pierwszej części konferencji wygłoszono pięć referatów:
- Handel wewnętrzny w Polsce w latach 2011-2016; dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK; wystąpienie zawierało wybrane treści przedstawione w raporcie rocznym o handlu pt. Raporty. Handel wewnętrzny 2011-2016, wydanym przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur,
- Sprzedaż detaliczna żywności w Polsce i UE w latach 2011-2015; dr hab. Krystyna Świetlik, prof. Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB,
- Znajomość zachowań klientów jako podstawa budowy strategii rozwoju przedsiębiorstw handlowych; dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, dr hab. Beata Reformat, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
- Obszary ryzyka w działalności krajowych producentów marek własnych detalistów;
dr Zbigniew Spyra, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
- Supermarkety społeczne jako nowy wymiar CSR i ich wkład w zrównoważony rozwój; dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Blaženka Knežević, PhD Associate Professor and Ivana Marić, PhD Assistant Professor University of Zagreb.
W drugiej części konferencji przeprowadzono dyskusję panelową nt. Jak nowe uwarunkowania, w tym prawne mogą wpłynąć na rozwój handlu?, której moderatorem była dr hab. Barbara Borusiak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Przedmiotem dyskusji panelowej były następujące zagadnienia:
- Zmiana uwarunkowań, w tym prawnych rozwoju handlu - jakie mogą być skutki dla przedsiębiorstw handlowych, dostawców, rynku pracy i rynków lokalnych?
- Możliwe scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 r.
W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: Uniwersytetu w Rzeszowie, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Federacji Producentów Żywności, ekspert rynku FMCG, IBRKK. Archiwum wydarzeń Instytutu  >>


 
 

Porozmawiajmy o gospodarce

Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016

dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK - Zakład Rynku Usług

Rocznik „Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016" jest poświęcony ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych" (sekcja G wg GUS) w latach 2011-2016. Składa się on z czterech części tematycznych, zawierających łącznie 26 artykułów. W części pierwszej, dotyczącej miejsca handlu wewnętrznego w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, zidentyfikowano zmiany w strukturze podmiotowej handlu i oceniono rolę sfery handlu wewnętrznego jako pracodawcy. Przeprowadzono również analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych i zidentyfikowano oraz oceniono zmiany zachodzące w handlu hurtowym i detalicznym, a także opisano zjawiska i trendy w zakresie sprzedaży detalicznej w Polsce na tle uwarunkowań makro-ekonomicznych oraz sprzedaży detalicznej w pozostałych krajach UE. (Dalej)


Marka Polskiej Gospodarki

Sala konferencyjna
Instytut posiada do wynajęcia klimatyzowaną salę konferencyjną na ok. 80-90 osób (więcej informacji...).

Publikacje elektroniczneNowości wydawnicze
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016 [2016] Unia Europejska.pl 5/2016 (240). Dwumiesięcznik  
 
 

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur   Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (22) 628-55-85, fax (22) 628-24-79