Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

  Aktualności

Gospodarka świata i Polski – szanse i zagrożenia
Instytut zaprasza na konferencję „Gospodarka świata i Polski – szanse i zagrożenia". Konferencja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Instytutu Al. Jerozolimskie 87.
23 czerwca 2017 r.
 

więcej...


 

W dniu 24 marca 2017 r. w Instytucie Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. Konsumpcja i rozwój. Rozwój i konsumpcja, nad którą honorowy patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. Konferencję otworzyła i powitała uczestników prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta. Dyrektor IBRKK dr Bogusław Bławat w  wystąpieniu przypominiał, że Instytut kontynuuje wieloletnią tradycję badań nad konsumpcją, którą można traktować jako zwieńczenie dokonywanych przez konsumentów aktów wyboru. Prof. Olejniczuk-Merta, podkreślając, że dzisiejsze wydarzenie jest okazją nie tylko do podsumowania wielu lat badań nad konsumpcją ale również do świętowania jubileuszu pięciolecia istnienia na rynku wydawniczym czasopisma „Konsumpcja i Rozwój”, oddała głos prof. dr hab. Alicji Kusińskiej, która zaprezentowała krótki przegląd historii rozwoju badań nad konsumpcją, prowadzonych od lat 50. XX wieku do dnia dzisiejszego, w Polsce i w Instytucie.
Następnie odbył się panel dyskusyjny pod hasłem Interdyscyplinarny dyskurs o konsumpcji. Jego moderatorami byli: prof. dr hab. Czesław Bywalec (UE w Krakowie), prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (UE we Wrocławiu) i prof. dr hab. Tomasz Zalega (UW). W dyskusji wzięli udział: prof. dr hab. Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska), prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka (IFiS PAN), prof. dr hab. Jadwiga Mizińska (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie), prof. dr hab. Henryk Mruk (UE w Poznaniu), prof. dr hab. Adam Noga i prof. dr hab. Tadeusz Tyszka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz prof. dr hab. Teresa Słaby (SGH). Dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach związanych z rolą konsumpcji w procesach komunikowania się, zjawisku odhumanizowania konsumpcji i zmian w zachowaniach konsumentów, a także konsumpcji zrównoważonej i odpowiedzialnej.
W dalszej części konferencji odbyła się dyskusja plenarna nt. Miejsce i rola konsumpcji we współczesnym rozwoju - nowe kierunki badań, którą poprowadziły: prof. dr hab. Urszula Łangowska-Szcześniak (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Jolanta Witek (Uniwersytet Szczecińki) i dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec (Uniwersytet w Białymstoku). Dyskusja dotyczyła takich zagadnień jak: gospodarstwo domowe i jego powiązanie z otoczeniem, nowa rola gospodarstwa domowego w gospodarce XXI wieku, rola konsumpcji i konsumentów w kształtowaniu zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju, potrzeba polityki konsumpcji w Polsce.
W konferencji uczestniczyło liczne grono przedstawicieli różnych środowisk naukowych z całej Polski, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i praktyki gospodarczej.


W dn. 16-17 marca 2017 r. na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku odbyło się spotkanie uczestników międzynarodowego projektu badawczego Emerging Market Global Players poświęcone rozwojowi projektu i wytyczeniu kierunków współpracy na kolejne lata. W spotkaniu uczestniczyła dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, która kieruje projektem po stronie polskiej.
Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur od 2010 r. uczestniczy w projekcie Emerging Market Global Players koordynowanym przez Columbia Centre on Sustainable Investment (CCSI), czołowy ośrodek badań nad zagadnieniami przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), działający na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uczestnikami projektu są ośrodki naukowo-badawcze w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Celem projektu jest zidentyfikowanie pochodzących z tych krajów przedsiębiorstw spoza sektora finansowego, realizujących projekty inwestycyjne za granicą, a także stworzenie ich rankingu ze względu na stopień umiędzynarodowienia. (Więcej)


16 marca 2017 r. w Instytutcie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyło się seminarium pt. Ekonomiści o sobie i naukach ekonomicznych. Wokół książki „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami”. Seminarium otworzył dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK. Następnie dr Tadeusz Smuga, prof. IBRKK, kierownik Zakładu Badań Ekonomiczno-Społecznych, zaprezentował książkę będącą rezultatem badań przeprowadzonych w ramach realizacji w latach 2014-2016 projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2013/09/B/HS4/02706 pt. „Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej".
Książka zawiera zapis 20 wywiadów przeprowadzonych z wybitnymi polskimi ekonomistami oraz prezentuje wyniki badań ankietowych. Reprezentanci szkół liberalnych wskazywali na keynesizm jako dominujący w Polsce i vice wersa. Przejawiał się podział na liberalne kierunki myśli ekonomicznej wywodzące się z keynesizmu, przy tym połowa osób odwoływała się do keynesizmu i postkeynesizmu, ale duża grupa do instytucjonalizmu, a znaczna część uznała się za eklektyków.
Mgr Grzegorz Konat przedstawił uzyskane rezultaty badań modelowych wyników przeprowadzonej ankiety. Największa grupa respondentów (30,4%) zadeklarowała się jako przedstawiciele nowej ekonomii instytucjonalnej, a wybór tej szkoły był dodatnio skorelowany z przedziałem wieku 46-55 lat i wyższym wykształceniem matki.
W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja panelowa, którą prowadził dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH, a wzięli w niej udział prof. zw. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor z INE PAN i prof. zw. dr hab. Mieczysław Kabaj z IPiSS. Paneliści wskazali na szereg barier rozwoju polskich nauk ekonomicznych, w tym na barierę finansową, ale też na wadliwy system kształcenia, w ramach którego nie uczy się współpracy, samodzielnego myślenia i kreatywności.Archiwum wydarzeń Instytutu  >>


 
 

Porozmawiajmy o gospodarce

Bezkosztowe możliwości zwiększenia wpływów z podatków

dr hab. Maciej Konrad Dudek - Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii

Istniejące rozwiązania podatkowe zniekształcają zachowania podmiotów i w konsekwencji prowadzą do powstania tzw. straty pustej. Obrazowo można powiedzieć, iż obciążenia podatkowe postrzegane przez podmioty są wyższe niż faktyczne wpływy do budżetu. Innymi słowy, alokacja, która się kształtuje przy obecnych rozwiązaniach podatkowych jest nieefektywna i naturalnie wiąże się ze stratami społecznymi. Celem prezentacji jest opis prostego oraz w pełni implementowalnego rozwiązania, które w warunkach niepełnej informacji pozwoli na ograniczenie wielkości straty pustej przy jednoczesnym zachowaniu wielkości wpływów do budżetu. (Dalej)


Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016

dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK - Zakład Rynku Usług

Rocznik „Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016" jest poświęcony ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych" (sekcja G wg GUS) w latach 2011-2016. Składa się on z czterech części tematycznych, zawierających łącznie 26 artykułów. W części pierwszej, dotyczącej miejsca handlu wewnętrznego w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, zidentyfikowano zmiany w strukturze podmiotowej handlu i oceniono rolę sfery handlu wewnętrznego jako pracodawcy. Przeprowadzono również analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych i zidentyfikowano oraz oceniono zmiany zachodzące w handlu hurtowym i detalicznym, a także opisano zjawiska i trendy w zakresie sprzedaży detalicznej w Polsce na tle uwarunkowań makro-ekonomicznych oraz sprzedaży detalicznej w pozostałych krajach UE. (Dalej)


Marka Polskiej Gospodarki

Sala konferencyjna
Instytut posiada do wynajęcia klimatyzowaną salę konferencyjną na ok. 80-90 osób (więcej informacji...).

Publikacje elektroniczne 
 
 

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur   Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (22) 628-55-85, fax (22) 628-24-79